Disclaimer


Belangrijk

InternetCasinoRatings.nl is een onafhankelijk online kansspel portal die allerlei objectieve informatie en nieuws aanbiedt. We proberen de online gambling markt en de ontwikkelingen ervan te verduidelijken en zorgen voor overzicht en transparantie tussen de onderlinge bedrijven in deze complexe markt.

InternetCasinoRatings.nl accepteert reclame van kansspel gerelateerde sites, maar biedt geen kansspellen aan. Het is zeker niet ons doel om de deelname aan kansspelen te bevorderen of om mensen tot deelname te stimuleren in de zin van artikel 1 van de wet op de kansspelen. De minimum leeftijd voor deelname aan kansspelen is 18 jaar. Controleer altijd de wetgeving van uw overheid. Ook binnen de Europese Unie verschilt dit beleid per lidstaat. Het is in de lijn der verwachtingen dat steeds meer landen het kansspelbeleid wettelijk gaan reguleren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt in Nederland momenteel aan een vergunningsstelsel voor online kansspelen, waarmee het aanbieden hiervan onder vergunning mogelijk wordt gemaakt. De Kansspelautoritieit zal, als de wet is aangenomen, naar verwachting per 1 januari 2015 vergunningen gaan verstrekken. Tot deze tijd is het toegestaan om op ieder online casino met ”playmoney” te spelen. Meer informatie vindt op de website van uw overheid.

De informatie die InternetCasinoRatings.nl geeft is slechts indicatief. InternetCasinoRatings.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten op deze website en zijn niet verantwoordelijk voor  kansspel gerelateerde verliezen van InternetCasinoRatings.nl bezoekers. Als u het niet eens bent met een van de voorwaarden als hierboven beschreven adviseren wij om te het gebruik van InternetCasinoRatings.nl te beëindigen.